Аренда коньков

Дата события:
22 ноября - вс 16:00
Место проведения:
«MEDEÝ» MYZ AIDYNY»
Керей-Жәнібек хандар, 465
Цены на билеты:
1 000

«"MEDEÝ" MYZ AIDYNY»-ДА КОНЬКИЛЕРДІ ЖАЛҒА БЕРУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

 • Конькиді жалға беру пунктіне кіру санитарлық және эпидемиологиялық нормаларды ескере отырып, кіру 1 (бірінші кіру есігі), шығу 2/3/4 (кіру есігі) арқылы жүзеге асырылады;
 • Конькиді жалға беру қызметін алу үшін жалға беру операторына төленген билетті, сондай-ақ кепілдік: жеке басын куәландыратын құжатты немесе конькидің әрбір жұбы үшін 5000 теңге мөлшерінде ақшалай кепіл ұсыну қажет. Бір құжатқа 4 жұптан артық емес коньки беріледі.
 • Конькиді/жабдықты жалға алмас бұрын, келуші оларды тексеруге міндетті. Келушілердің жабдықты алу фактысы конькилер мен жабдықтардың тиісті техникалық күйде екенін және пайдалануға жарамды екенін растайды.
 • Жалға беру қызметін пайдалану аяқталғаннан кейін келуші табиғи тозуды ескере отырып, конькилерді/жабдықтарды келуші қабылдаған күйде қайтаруға міндетті.
 • Жоғалған немесе бүлінген жағдайда (прокат жабдығын прокат пунктінде қабылданғаннан нашар жағдайда, табиғи тозудан тыс қайтару) келуші қолданыстағы тарифтерге сәйкес жоғалған/бүлінген жабдық құны мөлшерінде материалдық залалды өтеуге міндетті.
 • Конькимен бірге сіз бір реттік шұлық аласыз.
 • Конькиді өлшеу тікелей беру орнында жүргізіледі және қажет болған жағдайда айырбастау жүзеге асырылады.

ПРАВИЛА ПРОКАТА КОНЬКОВ НА «MEDEÝ» MYZ AIDYNY»

 • Вход в пункт проката коньков осуществляется через 1 вход (первая входная дверь), выход через 2/3/4 (входная дверь), с учетом санитарных и эпидемиологических норм;
 • Для получения услуги проката коньков необходимо предъявить оператору проката оплаченный билет, а также залог: документ, удостоверяющий личность или денежный залог в размере 5000тг за каждую пару коньков. На один документ выдаётся не более 4 пар коньков.
 • Перед тем, как взять коньки/инвентарь напрокат, Посетитель обязан осмотреть их. Факт получения инвентаря посетителем подтверждает, что коньки и инвентарь находятся в надлежащем техническом состоянии и пригодны для эксплуатации.
 • По окончании пользования услугой проката Посетитель обязан вернуть коньки/инвентарь в состоянии, в котором коньки/инвентарь были приняты Посетителем, с учетом естественного износа.
 • В случае утраты или порчи (возврата прокатного инвентаря в состоянии худшем, чем он был принят в пункте проката, сверх естественного износа), Посетитель обязан возместить материальный ущерб в размере стоимости утраченного/поврежденного инвентаря в соответствии с действующими Тарифами*.
 • Вместе с коньками в прокате вы получаете одноразовые носки.
 • Примерка коньков производится непосредственно в месте выдачи и при необходимости осуществляется обмен.

Мероприятие завершено

Вас может заинтересовать
наверх